سایت در حال بارگذاری می باشد. لطفا کمی صبر کنید...

logo

×
آکادميک

جغرافياي شهري

مشخصات دوره

درباره این دوره

در اين درس دانشجويان با نظام شهر و شهرنشيني در ايران که در قالب هاي سير تاريخي،پراکنگي جغرافيائي و تاثير شرايط طبيعي در شکل گيري و مکان گزيني، تحولات جمعيت شهرها،شبکه و سلسله مراتب شهري،ويژگيهاي اقتصادي و کالبدي آنها مطرح مي شود،آشنا خواهند شد.
موارد ارائه شده:
1- شهر و شهر نشيني در دوره باستان پيش از اسلام
2-شهر و شهر نشيني پس از پيروزي اسلام
3-شهر و شهر نشيني از پيروزي اسلام تا عصر معاصر
4-شهر و شهر نشيني در دوره معاصر
5-تحولات شهر نشيني در جمهوري اسلامي
6-نقش بنيادهاي جغرافيايي در شکل گيري شهرهاي ايران
7-موقعيت ناحيه اي شهرها و روابط شهر و روستا در ايران
8-توزيع فضايي و نظام سلسله مراتبي شهرهاي ايران
9-ويژگيهاي اقتصادي
10-روند شهرنشيني در طرحهاي شهري

منابع پیشنهادی برای مطالعه

منبع:کتاب جغرافياي شهري ايران ، مولف :دکتر اصغر نظريان ، انتشارات:دانشگاه پيام نور

سر فصل های دوره

زمان بندی جلسات

 • جلسه معارفه ( حضوري ) 1398/07/08 16:00   تا   18:00 ▶️
 • جلسه شماره 1 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 2 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 3 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 4 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 5 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 6 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 7 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 8 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 9 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 10 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 11 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 12 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه حضوري اول ( حضوري ) 1398/09/03 16:00   تا   18:00 ▶️
 • امتحان پايان ترم ( حضوري ) 1398/10/16 16:00   تا   18:00 ▶️