سایت در حال بارگذاری می باشد. لطفا کمی صبر کنید...

logo

×
آکادميک

سوانح طبيعي و سکونتگاههاي انساني

مشخصات دوره

درباره این دوره

کشور ما همواره يکي از مناطق سانحه خيز در دنيا بوده و اکثر سکونتگاه هاي کشور، توسط سوانح طبيعي همچون سيل، زلزله، رانش زمين و مانند آن مورد تهديد قرار داشته است. هدف از اين درس در درجه اول آشنايي دانشجويان شهرسازي با خطراتي است که از منشاء سوانح طبيعي، سکونتگاه هاي انساني را تهديد مي کنند و سپس معرفي روش هاي شهرسازانه جهت کاهش آسيب پذيري اين سکونتگاه ها مي باشد. درس سوانح طبيعي و سکونتگاه هاي انساني از نوع دروس نظري – اختياري بوده و به صورت دو واحد درسي در طول هر نيمسال تحصيلي ارائه مي گردد.

منابع پیشنهادی برای مطالعه

کتاب "مديريت بازسازي مناطق آسيب ديده از سوانح طبيعي"، سيد حسين بحريني، انتشارات دانشگاه تهران
کتاب "معيارهاي آسايش صوتي"، کامبيز بهرام سلطاني، انتشارات مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران
کتاب "نقش شکل شهر در کاهش خطرات ناشي از زلزله"، فرح حبيب، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي تهران

سر فصل های دوره

 • معرفي مفاهيم مربوط به سوانح طبيعي

 • مکانيزم وقوع سوانح عمده طبيعي مانند سيل، زلزله و ...

 • سوانح طبيعي و توسعه پايدار

 • تجارب کشورهاي مختلف به منظور کنترل سوانح طبيعي

 • روشهاي مختلف کاهش خطر سوانح طبيعي

 • روشها و ابزارهاي شهرسازي براي کنترل سوانح طبيعي

 • مقررات ساخت و ساز در شهرها و رعايت ايمني ساختمانهاي شهري

 • آتش سوزي در شهرها و راه هاي مقابله با آن

 • مشارکت مردم در تأمين ايمني شهرها

 • سازمانها و نهادهاي مسئول مديريت بحران در شهرها

 • فايلهاي مرتبط

زمان بندی جلسات