سایت در حال بارگذاری می باشد. لطفا کمی صبر کنید...

logo

×
آکادميک

رياضي عمومي

مشخصات دوره

درباره این دوره

در اين ابتدا مروري بر مفاهيم مقدماتي رياضيات خواهيم داشت سپس مفاهيم اصلي رياضيات دانشگاهي مانند تابع، حد و مشتق به دانشجويان آموزش داده مي شود.

شيوه ارزشيابي
10 نمره ميانترم و کلاسي
10 نمره امتحان پايان ترم که در دو نوبت برگزار مي شود

منابع پیشنهادی برای مطالعه

• 510 مساله حل شده در رياضيات پايه نوشته علايي-شهريان

سر فصل های دوره

 • معرفي تابع، مفهوم حد و پيوستگي

 • مشتق گيري

 • کاربردهاي مشتق

 • انتگرال گيري مقدماتي

زمان بندی جلسات

 • تابع يک- تعريف تابع -----   تا   01:00 ▶️
 • تابع دو- دامنه توابع -----   تا   01:00 ▶️
 • تابع سه-معادلات ساده -----   تا   01:00 ▶️
 • تابع چهار- تعيين علامت -----   تا   01:00 ▶️
 • تابع پنج- تساوي توابع و توابع زوج و فرد -----   تا   01:00 ▶️
 • تابع شش- ترکيب و معکوس توابع -----   تا   01:00 ▶️
 • تابع هفت- توابع خاص و نمودارها -----   تا   01:00 ▶️
 • مشتق يک - چندجمله اي و راديکالي -----   تا   01:00 ▶️
 • مشتق دو- مشتق ترکيب توابع -----   تا   01:00 ▶️
 • مشتق سه -کاربردها -----   تا   01:00 ▶️
 • آمار يک- جدول فراواني -----   تا   01:00 ▶️
 • آمار دو - نمودارها -----   تا   01:00 ▶️
 • آمار سه- شاخص هاي مرکزي و پراکندگي -----   تا   01:00 ▶️
 • آمار چهار- مثال هاي مختلف -----   تا   01:00 ▶️
 • انتگرال يک- چند حمله اي و مثلثاتي -----   تا   01:00 ▶️
 • انتگرال دو- ترکيب توابع -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه معارفه ( حضوري ) 1398/07/23 14:00   تا   16:00 ▶️
 • جلسه اول ( حضوري ) 1398/08/14 14:00   تا   16:00 ▶️
 • جلسه دوم ( حضوري ) 1398/09/12 14:00   تا   16:00 ▶️
 • ميان ترم ( حضوري ) 1398/09/27 14:00   تا   16:00 ▶️
 • پايان ترم ( حضوري ) 1398/10/10 14:00   تا   15:00 ▶️