سایت در حال بارگذاری می باشد. لطفا کمی صبر کنید...

logo

×
آکادميک

رياضي عمومي

مشخصات دوره

درباره این دوره

در اين ابتدا مروري بر مفاهيم مقدماتي رياضيات خواهيم داشت سپس مفاهيم اصلي رياضيات دانشگاهي مانند تابع، حد و مشتق به دانشجويان آموزش داده مي شود.

شيوه ارزشيابي
10 نمره ميانترم و کلاسي
10 نمره امتحان پايان ترم که در دو نوبت برگزار مي شود

منابع پیشنهادی برای مطالعه

• 510 مساله حل شده در رياضيات پايه نوشته علايي-شهريان

سر فصل های دوره

 • معرفي تابع، مفهوم حد و پيوستگي

 • مشتق گيري

 • کاربردهاي مشتق

 • انتگرال گيري مقدماتي

زمان بندی جلسات

 • جلسه اول - تابع يک- تعريف تابع -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه دوم - تابع دو- دامنه توابع -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه سوم - تابع سه-معادلات ساده -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه چهارم - تابع چهار- تعيين علامت -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه پنجم - تابع پنج- تساوي توابع و توابع زوج و فرد -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه ششم - تابع شش- ترکيب و معکوس توابع -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه هفتم - تابع هفت- توابع خاص و نمودارها -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه هشتم - مشتق يک - چندجمله اي و راديکالي -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه نهم - مشتق دو- مشتق ترکيب توابع -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه دهم - مشتق سه -کاربردها -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه يازدهم - آمار يک- جدول فراواني -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه دوازدهم - آمار دو - نمودارها -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه سيزدهم - آمار سه- شاخص هاي مرکزي و پراکندگي -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه چهاردهم - آمار چهار- مثال هاي مختلف -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه پانزدهم - انتگرال يک- چند حمله اي و مثلثاتي -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شانزدهم - انتگرال دو- ترکيب توابع -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه اول معارفه و گروه بندي 1397/12/05 14:00   تا   16:00 ▶️
 • جلسه دوم گروه اول 1398/01/25 14:00   تا   16:00 ▶️
 • جلسه دوم گروه دوم 1398/01/28 09:00   تا   11:00 ▶️
 • جلسه سوم گروه اول 1398/02/15 14:00   تا   16:00 ▶️
 • جلسه سوم گروه دوم 1398/02/11 09:00   تا   11:00 ▶️
 • امتحان پايان ترم گروه اول 1398/02/29 14:00   تا   16:00 ▶️
 • امتحان پايان ترم گروه دوم 1398/03/01 09:00   تا   11:00 ▶️