سایت در حال بارگذاری می باشد. لطفا کمی صبر کنید...

logo

×
آکادميک

مديريت ايمني کارگاه

مشخصات دوره

زمان بندی جلسات افزودن جلسه‍‍

 • جلسه 1 -----   تا   00:30 ▶️
 • جلسه 2 -----   تا   00:19 ▶️
 • جلسه 3 -----   تا   00:26 ▶️
 • جلسه 4 -----   تا   00:24 ▶️
 • جلسه 5 -----   تا   00:15 ▶️
 • جلسه 6 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 7 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 8 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 9 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 10 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 11 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 12 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 13 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 14 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 15 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 16 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 17 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 18 -----   تا   01:00 ▶️

پرسش های متداول افزودن پرسش و پاسخ‍‍

فایل های مرتبط افزودن فایل‍‍