سایت در حال بارگذاری می باشد. لطفا کمی صبر کنید...

logo

×
آکادميک

رياضي عمومي

مشخصات دوره

درباره این دوره

در اين ابتدا مروري بر مفاهيم مقدماتي رياضيات خواهيم داشت سپس مفاهيم اصلي رياضيات دانشگاهي مانند تابع، حد و مشتق به دانشجويان آموزش داده مي شود.

شيوه ارزشيابي
10 نمره ميانترم و کلاسي
10 نمره امتحان پايان ترم که در دو نوبت برگزار مي شود

منابع پیشنهادی برای مطالعه

• 510 مساله حل شده در رياضيات پايه نوشته علايي-شهريان

سر فصل های دوره

 • معرفي تابع، مفهوم حد و پيوستگي

 • مشتق گيري

 • کاربردهاي مشتق

 • انتگرال گيري مقدماتي

زمان بندی جلسات

 • جلسه شماره 1 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 2 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 3 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 4 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 5 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 6 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 7 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 8 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 9 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 10 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 11 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 12 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 13 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 14 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 15 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 16 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه معرفي ( حضوري ) 1397/07/12 10:00   تا   12:00 ▶️
 • جلسه دوم ( حضوري ) 1397/08/03 10:00   تا   12:00 ▶️
 • امتحان ميان ترم ( حضوري ) 1397/09/01 10:00   تا   12:00 ▶️
 • جلسه چهارم ( حضوري ) 1397/09/22 10:00   تا   12:00 ▶️
 • امتحان پايان ترم ( حضوري ) 1397/10/06 10:00   تا   12:00 ▶️