سایت در حال بارگذاری می باشد. لطفا کمی صبر کنید...

logo

×
آکادميک

مهندسي محيط زيست

مشخصات دوره

سر فصل های دوره

زمان بندی جلسات

 • جلسه شماره 1 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 2 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 3 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 4 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 5 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 6 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 7 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 8 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 9 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 10 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 11 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 12 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 13 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 14 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه معرفي ( حضوري ) 1397/07/28 11:00   تا   12:00 ▶️
 • جلسه دوم ( حضوري ) 1397/08/19 10:00   تا   12:00 ▶️
 • جلسه سوم ( حضوري ) 1397/09/10 10:00   تا   12:00 ▶️
 • امتحان پايان ترم- سالن آمفي تئاتر ( حضوري ) 1397/10/12 10:00   تا   12:00 ▶️