سایت در حال بارگذاری می باشد. لطفا کمی صبر کنید...

logo

×
آکادميک

جامعه شناسي شهري

مشخصات دوره

درباره این دوره

در اين درس به بررسي ريشه‌هاي تاريخي و مباني نظري جامعه‌شناسي شهري و نيز تحليل نظريه هاي مختلف در زمينه شهر، تغيير ساختار و کارکردهاي آن پرداخته مي شود. همچنين اثرات ناشي از رشد و گسترش شهرها بر روي نهادهاي مختلف اجتماعي مورد توجه قرار مي گيرد. در بخشي ديگر از درس، ضمن شناخت ويژگي هاي جامعه شهري از ديدگاه مورفولوژي به بررسي تفاوت هاي گروه هاي اجتماعي ساکن در شهرها و روستاها و نيز عوامل مؤثر بر شخصيت افراد ساکن در جوامع شهري، پرداخته مي شود. همچنين ونداليسم، جرم و خشونت در فضاهاي شهري و راهبردهاي مقابله با آثار سوء آن مورد توجه قرار گرفته و در نهايت نيز ضمن مروري بر ويژگي هاي اجتماعي گروه هاي ساکن در حاشيه شهرها، به بيان ويژگي هاي اجتماعي و فرهنگي جوامع ساکن در حاشيه کلانشهر مشهد بطور خاص، پرداخته مي شود.

شيوه ارزشيابي
برگزاري امتحان ميان ترم و پايان ترم

منابع پیشنهادی برای مطالعه

کتاب شهر و رفتارهاي اجتماعي تأليف : دکتر مسعود داوري نژاد، انتشارات طحان، تهران

سر فصل های دوره

 • ريشه‌هاي تاريخي و مباني نظري جامعه‌شناسي شهري

 • معرفي و شناخت مکتب شيکاگو

 • ويژگيهاي عمده اجتماعي شهر بر اساس نظريات لوئيس ورث

 • بررسي عوامل مؤثر در رشد و گسترش شهرها

 • اثرات ناشي از رشد و گسترش شهرها بر روي نهادهاي مختلف اجتماعي

 • طبقه بندي شهرها از ديدگاه جامعه‌شناسي

 • مشخصات جامعه شهري از ديدگاه موفولوژي

 • تفاوت هاي شهر و روستا از ديدگاه جامعه‌شناسي

 • ويژگي ها و مشخصات گروه هاي اجتماعي ساکن در جوامع شهري

 • مطالعه و شناخت روحيه، رفتار و شخصيت شهرنشينان

 • انحرافات و آسيب هاي اجتماعي و انواع آن

 • ونداليسم در جوامع شهري و راهبردهاي مقابله با آن

 • جرم و خشونت در فضاهاي شهري

 • ويژگي هاي اجتماعي گروه هاي ساکن در حاشيه شهرها

زمان بندی جلسات