سایت در حال بارگذاری می باشد. لطفا کمی صبر کنید...

logo

×
آکادميک

برنامه ريزي مسکن

مشخصات دوره

درباره این دوره

روش تدريس : - ارائه مباحث نظري در زمينه محتواي پيش بيني شده درس

نحوه سنجش دانشجو :

15 نمره امتحان کتبي از مباحث ارائه شده
5 نمره فعاليت هاي پژوهشي مشخص شده


موضوعات پروژه دانشجويان

1.برنامه پنجساله توسعه ششم قبل ازانقلاب اسلامي ايران و برنامه
2.گونه مسکن کشورهاي سوسياليستي(نمونه موردي چين)
3.مسکن پايدار
4.طرح جامع مسکن
5.گونه شناسي مسکن اجتماعي.
6.مسکن مهر در مشهد.
7.بررسي مقايسه اي تحولات شاخصهاي مسکن طي سالهاي90.85
8.ارتقا کيفيت محيط سکونت درمجتمع هاي بلند مرتبه
9.نقدسياستگذاري برنامه ريزي عملياتي مسکن مهردرايران
10. کاربرد پدافند غيرعامل در برنامه ريزي مسکن
11.مسکن و گونه شناسي آن
12.فناوري نوين در ساخت مسکن و بازسازي و مقاوم سازي
13.شاخصهاي مسکن در ايران

منابع پیشنهادی برای مطالعه

- آخوندي ، عباس (1374) ،" سازماندهي نظام توليد و تقاضاي مسکن در ايران" ، مجموعه مقالات دومين سمينار سياست هاي توسعه مسکن در ايران ، جلد اول ،وزارت مسکن و شهرسازي
- پور محمدي ، محمدرضا (1385) ، برنامه ريزي مسکن ، انتشارات سمت ، چاپ سوم
- توفيق ، فيروز (1369) ، مجموعه مباحث و روش هاي شهرسازي- مبحث دوم : مسکن ، مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري
- توفيق ، فيروز و ديگران (1382) ، برنامه ريزي مسکن (مجموعه مقالات آموزشي) ، سازمان ملي زمين و مسکن ، دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن
- حبيبي ، محسن و ديگران (1370) ، مسکن حداقل ، مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن ، چاپ دوم
- حبيبي ، محسن و صديقه مسائلي (1378) ، سرانه کاربري هاي شهري ، سازمان ملي زمين و مسکن
- رضويان ، محمد تقي (1381) ، برنامه ريزي کاربري اراضي شهري ، انتشارات منشي
- رفيعي ، مينو و ديگران (1382) ، اقتصاد مسکن (مجموعه مقالات آموزشي) ، سازمان ملي زمين و مسکن ، دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن
- زبر دست ، اسفنديار (1379) ، "شاخص هاي مسکن و شاخص هاي شهري" ، مجله اسکان(فصلنامه کميته ملي اسکان بشر) ، شماره 1
- سازمان ملي زمين و مسکن (1375) ، آمار و اطلاعات پايه بخش مسکن ، دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن ، ( گزارش منتشر نشده )
- عزيزي ، محمد مهدي ( 1383) ، "جايگاه شاخص هاي مسکن در فرآيند برنامه ريزي مسکن" ، فصلنامه هنرهاي زيبا ، شماره 17
- عزيزي ، محمد مهدي ( 1382) ، تراکم در شهرسازي ، انتشارات دانشگاه تهران
- ماجدي ، حميد و پويان شهابيان (1384) ، ارزيابي سياست هاي مسکن سازي سازمان ملي زمين و مسکن – 1368 تا 1383 ، ( گزارش منتشر نشده )
- مجموعه مقالات سومين سمينار سياست هاي توسعه مسکن در ايران (1375) ، وزارت مسکن و شهرسازي ، سازمان ملي زمين و مسکن
Allmenendinger ,Philp and Tewdwr Jones ,Mark(2002) , Planning Future , Routledge , Canada
American Planning Association (2006), Planning and Urban Design Standards , APA press
Ben Joseph , Eran(2005) , The Code of The City , Massachusette Institute of Technology
Grant , Jill (2006) , Planning the Good Community , the RTPI library series , Routledge press , England
Mitlin, D (1997) , Building with Credit , Housing Finance for Low Income Households , Third World Planning Review
- Newman ,Oscar (1996),Creating Defensible Space,U.S Department of Housing and Urban Development
UN HABITAT(2009), State of The World`s Cities 2008/2009,earthscan, London
World Bank (2002), The Housing Indicators Program , Extensive Survery : Preliminary Results, United Nations Center for Human and Settlements and world bank , Washington D.C

اهداف این دوره درسی

- شناخت جايگاه مسکن در سلسله مراتب نيازهاي انساني و فرآيند توسعه شهري
- شناخت ابعاد متفاوت مقوله مسکن و بحران مسکن
- آشنائي با روش هاي بررسي و تحليل مسکن و برنامه ريزي مسکن

سر فصل های دوره

 • مقدمه (زمين ، مساله اصلي توليد مسکن و توسعه شهري)

 • تعريف و پيشينه مسکن و احتياجات يک واحد مسکوني

 • سير تحول قوانين مربوط به زمين شهري

 • ضرورت مداخله دولت در بازار زمين شهري

 • مسکن از ديدگاه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، و کالبدي

 • معيار ها ، سرانه ها و تراکم هاي مسکوني

 • استاندارد ها و شاخص هاي کمي و کيفي مسکن

 • عوامل موثر در عرضه و تقاضاي مسکن

 • تعاوني ها ، انبوه سازي ، مسکن مهر

 • مباشرين ساخت و توليد مسکن

 • برنامه ريزي شهري و مسکن

 • الگو ها و تجارب در برنامه ريزي مسکن

 • اهداف و اولويت هاي برنامه ريزي مسکن

 • روشهاي برنامه ريزي مسکن

 • مسکن ، برنامه ريزي و توسعه پايدار

 • فايل هاي مرتبط

زمان بندی جلسات افزودن جلسه‍‍

 • جلسه 1 -----   تا   00:30 ▶️
 • جلسه 2 -----   تا   00:30 ▶️
 • جلسه 3 -----   تا   00:30 ▶️
 • جلسه 4 -----   تا   00:30 ▶️
 • جلسه 5 -----   تا   00:30 ▶️
 • جلسه معرفي ( حضوري ) 1395/12/14 14:00   تا   16:00 ▶️
 • جلسه 6 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 7 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 8 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 9 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 10 -----   تا   01:00 ▶️

پرسش های متداول افزودن پرسش و پاسخ‍‍

فایل های مرتبط افزودن فایل‍‍